Veiklos principai

„NE IMTI, BET DUOTI“ VEIKLOS PRINCIPAI

1. Savanoriškumo – asmenys VšĮ „Ne imti, bet duoti“ veikloje dalyvauja savo laisva valia, renkasi veiklos pobūdį bei formą, savo noru dalyvauja inicijuojant veiklas, priima sprendimus ir prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą.

2. Aktyvaus dalyvavimo ugdymo(si) procese – aktyvumo siekiama skiriant laiko asmeninio patyrimo įvardijimui ir suvokimui, kviečiant prisidėti ieškant veiklų temų ir formų, skatinant imtis iniciatyvos ir įsitraukti jas įgyvendinant.

3. Visumos principas – visuminis požiūris į asmenį, veiklos tikslus ir metodus; neignoruojami nei jausmai, nei protas, nei fiziologija; kreipiamas dėmesys tiek į asmenį, tiek į grupę, tiek į temą.

4. Mokymosi iš patirties – šis procesas veiklos metu yra grindžiamas patyrimu, kuris įgauna prasmę tik tada, kai yra suvoktas ir įsisąmonintas. Todėl patyrimas yra aptariamas (reflektuojamas) ir įvardijamas, daromos išvados, kurios įprasminamos, jei pritaikomos gyvenime.

5. Atviro ir neformalus bendravimo – VšĮ „Ne imti, bet duoti“ veikla yra saugus procesas, kuriame asmuo gali būti savimi, dalindamasis gyvenimo patirtimi, atskleisdamas ir savo silpnąsias puses, nebijodamas suklysti ir pripažinti savo klaidas. Bendravimas yra paremtas tarpusavio pasitikėjimu ir lygiavertiškumu. Tai erdvė mokymuisi iš savo klaidų, mokymuisi vieniems iš kitų.

6. Nekonkurencinės aplinkos kūrimo – VšĮ „Ne imti, bet duoti“ veikla yra erdvė, kurioje vengiama dirbtinės konkurencinės įtampos.

7. Į grupės procesą orientuoto ugdymo(si) – grupėje mokomasi aiškintis tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus, dalintis darbais ir atsakomybėmis. Grupėje intensyvėja ir individualus ugdymasis.

8. Naudos visuomenės gerovei ir asmeniui – dalyvavimas VšĮ „Ne imti, bet duoti“ veikloje sudaro dalyviams galimybę aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina asmeninę saviraišką ir tobulėjimą.

9. Bendradarbiavimo – VšĮ „Ne imti, bet duoti“ veikla grindžiama tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti poreikius bei galimybes.

10. Įvairovės ir lankstumo – veikla gali būti atliekama įvairiose visuomenei naudingos veiklos srityse. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ ir veiklos dalyvis gali susitarti dėl įvairių veiklos formų ir būdų, taip pat juos keisti.