Veiklos principai

„NE IMTI, BET DUOTI“ VEIKLOS PRINCIPAI

1. Savanoriškumo – savanoriai veikloje dalyvauja savo laisva valia, renkasi savanoriškos veiklos pobūdį bei formą.

2. Aktyvaus dalyvavimo ugdymo(si) procese – aktyvumo siekiama skiriant laiko asmeninio patyrimo įvardijimui ir suvokimui.

3. Visumos principas – visuminis požiūris į asmenį, savanoriškos veiklos tikslus ir metodus; neignoruojami nei jausmai, nei protas, nei fiziologija; kreipiamas dėmesys tiek į asmenį, tiek į grupę, tiek į temą.

4. Mokymosi iš patirties – šis procesas savanoriškos veiklos metu yra grindžiamas patyrimu, kuris įgauna prasmę tik tada, kai yra suvoktas ir įsisąmonintas. Todėl patyrimas yra aptariamas (reflektuojamas) ir įvardijamas, daromos išvados, kurios įprasminamos, jei pritaikomos gyvenime.

5. Atviro ir neformalus bendravimo – savanoriška veikla yra saugus procesas, kuriame savanoris gali būti savimi, dalindamasis gyvenimo patirtimi, atskleisdamas ir savo silpnąsias puses, nebijodamas suklysti ir pripažinti savo klaidas. Tai erdvė mokymuisi iš savo klaidų, mokymuisi vieniems iš kitų.

6. Nekonkurencinės aplinkos kūrimo – savanoriška veikla yra erdvė, kurioje vengiama dirbtinės konkurencinės įtampos.

7. Į grupės procesą orientuoto ugdymo(si) – grupėje mokomasi aiškintis tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus, dalintis darbais ir atsakomybėmis. Grupėje intensyvėja ir individualus ugdymasis.

8. Naudos visuomenės gerovei ir asmeniui – dalyvavimas savanoriškoje veikloje sudaro asmenims galimybę aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina savanorių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą.

9. Bendradarbiavimo – savanoriška veikla grindžiama savanorių ir NIBD tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti savanorių ir NIBD poreikius bei galimybes.

10. Įvairovės ir lankstumo – savanoriška veikla gali būti atliekama bet kurioje savanorius priimančioje organizacijoje, bendradarbiaujančioje su NIBD. Savanoris ir NIBD gali susitarti dėl savanoriškos veiklos formų ir būdų, taip pat dėl jų pakeitimo.