Apie mus


VšĮ „Ne imti, bet duoti“ – tai nuo 2005 m. darbą su jaunimu, savanorišką veiklą ir neformaliojo ugdymo(si) procesą organizuojanti organizacija, kviečianti jaunimą bei vyresnio amžiaus žmones visa širdimi įsitraukti į socialinę veiklą.


KĄ MES VEIKIAME?

Vykdome ir organizuojame darbą su jaunimu, savanorišką veiklą ir neformaliojo ugdymo(si) procesą Vilniaus, Kauno, Utenos apskričių regionuose, kviesdami įsitraukti į:


Nuo 2018 m. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 2V-178 (1.4) akredituota savanorišką veiklą organizuojanti organizacija.

Nuo 2020 m. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 16P-1.1-27 (5.26) akredituota jaunimo savanorius priimanti organizacija.

Nuo 2022 m. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų agentūros prie SADM direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 2V-289 (1.4) akredituota jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikianti organizacija.


Mūsų vertybės:

  1. Tikėjimas pokyčiu kiekviename.
  2. Pasitikėjimo kūrimas.
  3. Visų patirčių refleksija.

Mūsų misija – vykdyti ir organizuoti darbą su jaunimu, savanorišką veiklą ir neformaliojo ugdymo(si) procesą.

Mūsų vizija – tvari visuomenė ir aplinka su šviesią ateitį turinčia jaunąja karta.

Mūsų tikslai:

1. Skatinti ir organizuoti visuomenės narių, ypač socialiai jautrių, įsitraukimą į jų poreikius ir galimybes atitinkančias savanoriškas veiklas.

2. Organizuoti ir vykdyti darbą su jaunimu, kuriant sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai jaunimo veiklai, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius bei mažiau galimybių turinčius jaunus žmones.

3. Organizuoti ir vykdyti neformaliojo ugdymo, visuomenines, sociokultūrines, socialinės pagalbos teikimo, pažeidžiamų socialinių grupių integracijos, laisvalaikio užimtumo veiklas.

Mūsų uždaviniai:

1. Sudarant sąlygas visuomenės nariams, ypač socialiai jautriems, įsitraukti į jų poreikius ir galimybes atitinkančias savanoriškas veiklas, organizuoti savanorių veiklą ir ugdymo(si) procesą, veiklos ir kompetencijų į(si)vertinimą, reflektuoti ir teikti grįžtamąjį ryšį veiklos procese.

2. Organizuojant ir vykdant darbą su jaunimu taikyti atvirojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje, mobiliojo darbo su jaunimu, jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo, jaunimo informavimo ir konsultavimo ir (ar) kitą darbo su jaunimu formą, vykdyti neformalųjį jaunimo ugdymą ir taikyti išmaniuosius darbo su jaunimu metodus.

3. Organizuoti ir vykdyti savanorių, jaunimo ir kitų tikslinių grupių poreikius ir galimybes atitinkančias laisvalaikio užimtumo, socialinės integracijos, sociokultūrines veiklas, neformalųjį, informalųjį, įtraukųjį ugdymą(si).