Apie mus


VšĮ „Ne imti, bet duoti“ – tai nuo 2005 m. darbą su jaunimu, savanorišką veiklą ir savanorių ugdymo(si) procesą organizuojanti organizacija, kviečianti jaunimą bei vyresnio amžiaus žmones visa širdimi įsitraukti į socialinę veiklą.


KĄ MES VEIKIAME?

Organizuojame darbą su jaunimu, savanorišką veiklą ir savanorių ugdymo(si) procesą Vilniaus, Kauno, Utenos apskričių regionuose ir Panevėžyje, kviesdami įsitraukti į:


Nuo 2018 m. „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 2V-178 (1.4) akredituota savanorišką veiklą organizuojanti (SVO) organizacija.


„Ne imti, bet duoti“ vertybės:

  1. Tikėjimas pokyčiu kiekviename.
  2. Pasitikėjimo kūrimas.
  3. Visų patirčių refleksija.

„Ne imti, bet duoti“ misija – organizuoti darbą su jaunimu, savanorišką veiklą ir savanorių ugdymo(si) procesą.

„Ne imti, bet duoti“ vizija – tvari visuomenė ir aplinka su šviesią ateitį turinčia jaunąja karta.

„Ne imti, bet duoti“ tikslai:

1. Skatinti ir organizuoti visuomenės narių, ypač socialiai jautrių, įsitraukimą į jų poreikius ir galimybes atitinkančias savanoriškas veiklas.

2. Organizuoti ir vykdyti darbą su jaunimu, kuriant sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai jaunimo veiklai, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones.

3. Organizuoti ir vykdyti neformaliojo ugdymo, visuomenines, sociokultūrines, socialinės pagalbos teikimo, pažeidžiamų socialinių grupių integracijos, laisvalaikio užimtumo veiklas.

„Ne imti, bet duoti“ uždaviniai:

1. Sudarant sąlygas visuomenės nariams, ypač socialiai jautriems, įsitraukti į jų poreikius ir galimybes atitinkančias savanoriškas veiklas, organizuoti savanorių veiklą ir ugdymo(si) procesą, veiklos ir kompetencijų į(si)vertinimą, reflektuoti ir teikti grįžtamąjį ryšį veiklos procese.

2. Organizuojant ir vykdant darbą su jaunimu taikyti atvirojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje, mobiliojo darbo su jaunimu, jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo, jaunimo informavimo ir konsultavimo ar kitą darbo su jaunimu formą, vykdyti neformalųjį jaunimo ugdymą ir taikyti išmaniuosius darbo su jaunimu metodus.

3. Organizuoti ir vykdyti savanorių, jaunimo ir kitų tikslinių grupių poreikius ir galimybes atitinkančias laisvalaikio užimtumo, socialinės integracijos, sociokultūrines veiklas, neformalųjį, informalųjį, įtraukųjį ugdymą(si).