Vaidotų atviras jaunimo centras – VAJE


Vaidotų atviras jaunimo centras – VAJE – tai vieta, kurioje dirbama su jaunimu leidžiant jaunam žmogui būti savimi, kuriant sąlygas savarankiškai apsisprendus dalyvauti jaunimo poreikius atitinkančioje, atviroje ir saugioje veikloje, ypač siekiant įtraukti neaktyvius ir mažiau galimybių turinčius jaunus žmones.
 

Vykdant darbą su jaunimu taikomos atvirojo darbo su jaunimujaunimo praktinių įgūdžių ugdymojaunimo informavimo ir konsultavimo darbo su jaunimu formos, vykdomas neformalusis jaunimo ugdymas ir taikomi išmanieji darbo su jaunimu metodai.Vaidotų atviras jaunimo centras – VAJE yra 1-asis jaunimo centras Vilniaus rajono savivaldybėje.

Nuo 2023 m. Vaidotų atviras jaunimo centras – VAJE yra Jaunimo reikalų agentūros prie SADM direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 18P-40(5.52E) akredituota jaunimo savanorius priimanti organizacija.

Nuo 2023.10.07 Vaidotų atvirame jaunimo centre – VAJE veikia jaunimo taryba, kurios funkcija – nagrinėti jaunimo centro lankytojams aktualius klausimus ir teikti VšĮ „Ne imti, bet duoti“ pasiūlymus dėl jaunimo poreikius ir galimybes atitinkančios veiklos organizavimo ir įgyvendinimo jaunimo centre.


MŪSŲ DARBO SU JAUNIMU PRINCIPAI

 1. Abipusės pagarbos – jaunimo centro darbuotojai ir savanoriai turi gerbti jaunimo pasirinktą gyvenimo būdą, kuris gali skirtis nuo jų asmeninių vertybių, laikytis konfidencialumo bei profesinės etikos principų.
 2. Aktyvaus įsitraukimo – jaunimas įsitraukia į bendrą jaunimo ir darbuotojų sprendimų priėmimą dėl veiklų organizavimo ir vykdymo, tai yra atvirojo darbo su jaunimu būdas ir rezultatas.
 3. Atviro ir neformalaus bendravimo – jaunimo centro darbuotojo ar savanorio ir jauno žmogaus santykis yra paremtas tarpusavio pasitikėjimu, lygiavertiškumu ir mokymusi vienam iš kito dalyvaujant veiklose.
 4. Atvirumo – mūsų jaunimo centro veikla yra atvira socialinės ir kultūrinės situacijos (aplinkos) pokyčiams, įvairioms gyvenimo situacijoms, sąlygoms, jaunimo pasaulėžiūrai ir orientuota į jaunimo poreikius.
 5. Bendradarbiavimo – jaunimo centro darbuotojai skatina įstaigų, organizacijų, valstybės, savivaldybių institucijų bendradarbiavimą ir įsitraukia į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą (vedame neformalaus ugdymo pamokas mokyklose, kviečiame į jaunimo centrą įvairių specialybių svečius ir pan.).
 6. Bendros veiklos – vykdant jaunimo centro veiklas mokomasi spręsti problemas grupėje, sprendimus priimti bendradarbiaujant su kitais asmenimis, dalijantis su jais darbais ir (ar) atsakomybe.
 7. Individualumo – darbas su jaunimu organizuojamas atsižvelgiant į kiekvieno jauno žmogaus, su kuriuo dirbame, poreikius, vykdomos individualios konsultacijos.
 8. Konfidencialumo – informacija, susijusi su pagalba, kurią teikia jaunimo darbuotojas ir asmeninė informacija, kuria su jaunimo darbuotoju pasidalija jaunimas, yra neviešinama, nekaupiama, neperduodama kitoms institucijoms bei tretiesiems asmenims be jauno žmogaus sutikimo.
 9. Mokymosi iš patirties – darbas su jaunimu vykdomas remiantis asmeniniu jauno žmogaus patyrimu ir jo įsivertinimu.
 10. Nukreipimo – jaunas žmogus, atsižvelgiant į jo individualius poreikius, nukreipiamas į valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas ir (ar) įstaigas, kitus subjektus, kurie gali jam suteikti reikiamą pagalbą ir (ar) informaciją.
 11. Orientavimosi į jauno žmogaus poreikius – vykdant jaunimo centro veiklas orientuojamės į jaunimo poreikius, jo gyvenimo situaciją ir sąlygas, sprendžiame tuos klausimus, kurie domina jauną žmogų ir yra jam svarbūs.
 12. Poreikius atitinkančios pagalbos teikimo – jaunimo darbuotojai ir savanoriai informuoja jauną žmogų apie galimybes gauti medicininę, socialinę, psichologinę ar kitokią pagalbą, tačiau pagalba gali būti teikiama tik asmeniui sutikus.
 13. Prieinamumo – jaunimo centro veiklos ir teikiami pasiūlymai jaunam žmogui nepriklauso nuo jo narystės jaunimo centre, nėra dalyvavimo mokesčių, reikalavimų gebėti ar mokėti vykdyti darbo su jaunimu veiklas ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunimo įsitraukimo į veiklą galimybes. Visos darbo su jaunimu veiklos vykdomos jaunimo laisvu laiku jam prieinamoje vietoje. Informacija apie darbo su jaunimu veiklas viešinama jaunimui ir bendruomenei prieinamomis priemonėmis ir būdais.
 14. Santykio kūrimo – vykdant darbą su jaunimu kuriami pasitikėjimu grįsti jaunimo darbuotojo ar savanorio ir jauno žmogaus santykiai. Jaunimo darbuotojo ir savanorio užduotis – užmegzti santykį su jaunu žmogumi, orientuojantis į jo kasdienybę.
 15. Saugios aplinkos – jaunam žmogui užtikrinamos sąlygos saugiai mokytis, veikti, įgyvendinti idėjas nepatiriant fizinio ir psichologinio smurto.
 16. Savanoriško dalyvavimo – darbas su jaunimu grindžiamas jauno žmogaus savanorišku apsisprendimu ir jo į(si)traukimu į veiklas nepatiriant jokios formos diskriminacijos.