Nauja draugystė su Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos dienos centru „Vaikų stotelė“

Vaiku stoteleDžiaugiamės užmezgę ryšius su Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos dienos centru „Vaikų stotelė“. Tikimės, kad drauge prisidėsime prie tvarios visuomenės ir aplinkos kūrimo Kauno mieste 🙂

Dienos centre „Vaikų stotelė“ reguliariai dirbamas socialinis bei ugdomasis darbas su mokymosi bei elgesio problemų turinčiais vaikais ir paaugliais bei teikiamos konsultacijos, netrukus bus organizuojamo tėvystės įgūdžių grupės šeimomis.

Šiandien vaikų dienos centras yra tapęs svarbia socialines paslaugas teikiančių institucijų infrastruktūros dalimi, turinčia platų partnerių tinklą.

Vaikų dienos centro tikslai:

 • teikti kompleksines paslaugas multiprobleminėms šeimoms: dirbant su vaiku ir jo šeima, išsaugoti vaiką jo natūralioje aplinkoje – biologinėje šeimoje;
 • užmegzti pasitikėjimu grįstą ryšį su socialiai izoliuotomis šeimomis, to pagrindu siekti didesnės jų integracijos į visuomenę;
 • tikslinių laisvalaikio užimtumo grupių bei individualių užsiėmimų pagalba ugdyti rizikos grupėje esančių vaikų socialinius ir gyvenimo įgūdžius, padėti spręsti agresijos, atsiribojimo, nusivylimo bei kitas sudėtingas elgesio bei socialines problemas.

Centro tikslai orientuoti į tris tikslines grupes:

Vaikai:

 • kurti vaikų grupes, alternatyvias įvairioms destruktyvioms grupėms gatvėje;
 • sudaryti sąlygas vaikams ir paaugliams užsiimti tikslinga veikla;
 • padėti vaikui integruotis mokykloje ir teigiamai įtakoti jo mokymosi rezultatus;
 • skatinti vaikų saviraišką, savirealizaciją, pasitelkiant įvairias užimtumo formas ir metodus;
 • ugdyti vaikų socialinio bendravimo ir gyvenimo įgūdžius;
 • teikti socialinę pagalbą vaikui ištikus krizėms šeimoje, mokykloje, bendraamžių grupėje;
 • atstovauti vaiko interesus atitinkamose institucijose;

Šeima:

 • įvertinti šeimos funkcionavimo ypatumus ir sudaryti individualios pagalbos planą;
 • konsultuoti įvairių socialinių problemų klausimais (tėvystės įgūdžių, konstruktyvaus konfliktų sprendimo, vaikų auklėjimo ir kt. klausimais);
 • skatinti jausminius ir atsakomybės ryšius šeimoje;
 • padėti šeimai integruotis į bendruomenę, visuomenę;
 • atstatyti šeimos globėjiškas ir auklėjamąsias funkcijas šeimoje;
 • padėti vaikui išlikti jo biologinėje šeimoje ir aplinkoje (mokykloje, rajone);
 • suteikti reikalingą informaciją tėvams apie išteklius bendruomenėje, paramos gavimo galimybės.

Bendruomenė:

 • supažindinti bendruomenę ir reguliariai teikti informaciją apie vykdomą projektą, pristatyti jo rezultatus.
 • Bendruomenės narius įtraukti į savanorišką veiklą vaikų dienos centre;
 • skatinti vietines institucijas, tarnybas ir organizacijas bendradarbiauti;
 • įtraukti bendruomenę į problemos sprendimo procesą;
 • plėtoti neformalaus jaunimo ugdymo iniciatyvas ir metodus;
 • ugdyti pilietinės visuomenės atsakomybę.